תקנון המלא

תנאי שימוש באתר “מרכבת אור”

מרכבת אור מברכים את בחירתכם להיות חלק מהקהילה שלנו ללמוד והתפתח בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.

מרכבת אור הינה אתר קורסים ללימוד והתפתחות אישית. האתר מאפשר רכישה של קורסים, סדנאות, מוסיקה, מדיטציות וחניכות להתפתחות אישית.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האתר בנוגע לשימוש באתר בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״האתר״). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באתר וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

 

    כללי:

·         האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

·           השימוש באתר כפוף להשגחת מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה.

·          תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר תהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

·         האתר שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר, והאחריות להתעדכן בשינויים חלה על המשתמש.

·          במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

          השימוש באתר:

·         השימוש באתר, הוא לאחר הבנה של הקורס אותו את רוכשת, לכל קורס יש פירוט והסבר על הקורס, בנוסף ישנם קורסים אשר אפשר לרכוש  בהן כל שעור בנפרד.

·          לאחר רכישת הקורס, לא תהיה אפשרות של החזר כספי.

·         המשתמש יקבל חשבון אליו ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה. השימוש באתר יינתן באמצעות כניסה לחשבון האישי.

·     בעת הקמת חשבון משתמש באתר ושימוש בשירותי האתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.

·      האתר לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות להלן המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

·     האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך דואר אלקטרוני ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.

רכישה באתר:

·              הרכישה עבור השירות תתבצע באמצעות האתר.

·           מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים באתר תחת כל קורס, חלק מהקורסים יש אפשרות לרכוש כל שעור בנפרד, ועשויים להשתנות מעת לעת.  האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר השירותים המוצעים, ללא הודעה מוקדמת.

·          בעת רכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והיא רשאית לבטל או להגביל את הרכישה בכל עת.

·      אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר תהיה רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והיא רשאית לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של האתר. במידה והאתר תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

·        רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

·        לכל קורס יש את המחיר שלו וכן את התנאים שלו קראו את התנאים של כל קורס לפני הרכישה.

·         לגבי טיולים ההרשמה תעשה באתר או דרך יצירת קשר טלפוני ומסירת כרטיס אשראי לחיוב.

·         קורסים אשר מתקיימים באון ליין/פיזי תהיה אפשרות להרשמה ותשלום דרך יצירת קשר טלפוני.

    חנויות האתר:

·          ניתן להיכנס לאתר ללא עלות דרך קישור של האתר לכל סוגי מכשירי הטלפון, ובאייפדים.

·        התנאים הבאים נוגעים לשימוש באתר:

·        רישיון השימוש באתר ובקורסים מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש.

·         אחריות האתר לתחזוקה ותמיכה באתר תהיה כאמור בתקנון זה.

·       הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באתר במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או ממשלת ישראל או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב או ממשלת ישראל כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב או ממשלת ישראל.

·        בעת שימוש באתר, הנך מתחייב לעמוד בהוראות החניות והאתר וצד שלישי.

·      הנך מסכים ומאשר כי חנויות האתר מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באתר וכי לכל חנות האתר תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.

·       בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני חנות האתר.

 

 

 

   מדיניות ביטול וזיכוי:

·         בקשה לביטול מנוי יועברו באמצעות המשתמש על ידי שליחת הודעה לאתר, בצירוף כל הפרטים.

·         ביטול יאושר לאחר ביצוע אימות על ידי האתר, וקבלת הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת רק במקרים מיוחדים.

·         הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי בשל ביטול מנוי.

·        בכל קורס ישנם תנאי הקורס והם משתנים מקורס לקורס וכן תנאי ביטול על כל אחד האחריות לקרוא את תנאי הקורס לפני ההרשמה.

 

 

 

   הזנת תכנים באתר:

·     בעת שיגור או הזנת פרטים ו/או מידע או תוכן אחר באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהזנת פרטים ו/או מידע ועליו להקפיד שהפרטים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

·         כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

·         כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·         כל תוכן העלול להטעות צרכן ו/או משתמש;

·         כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

·          כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

·         כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

·     כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם (ככל והועלה תוכן כזה ללא אישור האנשים, האחריות תהיה על מפרסם התוכן בלבד);

·         כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

·         כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

·         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

·         כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

·        כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

·        כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;

·      במידה והנך משאיר ביקורת שלילית, אינך קשור למתחרי האתר.

·     מסירת תכנים באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

·       במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין.

 

 

 

 

 

   הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

·        משתמש באתר מצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע, עדכונים ודיוור שיתבצעו באמצעות האתר.

·        על משתמש באתר כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

·       בעת השארת פרטים באתר יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

·       מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה אפשרות להיכנס לקורסים לקבל דיוור באמצעות האתר.

·         האתר לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

·         שימוש באתר ואישור לקבלת דיוור כוללים, בין היתר, קבלת דיוור, תוכן ומידע הנשלחים באמצעות האתר.

·         אישור דיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

·         מובהר כי באפשרות משתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות בקשה להסרת החשבון האישי מהאתר. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש כאמור, רשאית האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור כאמור.

·       האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.

·      הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

·      המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר לתוכן, למידע ולדיוור שיישלח אליו. מובהר כי בכל הנוגע לדיוור הנשלח בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת המידע, אמיתות התוכן וסדר הופעתו.

 

 

   פעילות אסורה באתר:

·     אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

·       כמשתמש האתר אתה מסכים שלא:

·        לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

·    לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;

·      לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

·       להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות ו/או קודים של משתמשים;

·        לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר;

·     לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

·        לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;

·        להשתמש באתר בקוד שלא נרכש באתר, לרבות קוד פרוץ, גנוב, מועבר וכיו״ב;

·        למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;

·         להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

·         להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

·         לאחזר, להעתיק, לפענח או להנדס לאחור חלק מאתר, אפשרות בה או יישום בה;

·         למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

·         אין להעתיק את חומרים באתר או חלק ממנו,;

·         להעתיק את עיצובי האתר, רעיונות האתר, פעולות שניתן לבצע באתר;

·        להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

·       לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתה של האתר;

·         להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

·        כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 

 

 

   אחריות האתר:

·         משתמשי האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש באתר חלה על המשתמש בלבד.

·     מידע ומצגים אחרים המפורסמים באתר, לרבות מידע ונתונים המועלים לאתר בנושאי התפתחות אישית, שמקורם מחומרים בלעדיים של האתר נמצאים באחריותם הבלעדית של האתר כאמור.

·        האחריות על גיבוי באתר חל על האתר בלבד.

·     מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האתר והאתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

·        למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים באתר ו/או מהשימוש במערכת, אפילו אם האתר הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא תהווה תחליף או תישא באחריות המשתמש ו/או מקבל השירות. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק שייגרם לו או לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בשירותי האתר.

·     השימוש בתכני האתר הוא לאדם בוגר האחראי על עצמו, בוגר (הוא אדם בריא בנפשו ללא מחלות נפש) ובמידת הצורך קיבל אישור להקשיב לתכני האתר, לקורסים, לסדנאות ולמוסיקה ובאופן כללי לכל תכני האתר.

·      התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש האתר יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

·     האתר לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

·    האתר ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

·       השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים ו/או לחומרים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.

 

 שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

·        האתר שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן באתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האתר אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

·       האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמשי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירותיה.

·     האתר עושה מאמצים על מנת ששירותי האתר יינתנו ללא הפרעות וכשלים, ובאופן רציף. אך, האתר אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיה.

 

 

  :סיכום

·     תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומרת על זכותה למנוע ממשתמשי הלקוח את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האתר רשאית להפסיק את השימוש בה ו/או למחוק את חשבון של משתמש לקוח וכל תוכן או מידע שפרסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.

·        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאית למנוע שימוש ממשתמש לקוח, או לחסום גישתו אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

·       אם בעת הכניסה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

·        במקרה שנעשה שימוש באתר  לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

·       אם הופרו תנאי תקנון זה;

·       אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;

·       אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

·     אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באתר, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

 

 

 

   קניין רוחני:

·    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, רעיון האתר, עיצובי האתר, פעולות האתר הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.

·     אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באתר.

·       אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

 

 

    הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

·       אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 

  שיפוי:

·      משתמש שיפר את ההוראות בתקנון זה ישפה את האתר, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בעקבות הפרת התקנון – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

·      בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר או בגין: (1) השימוש באתר; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני.

 

 

   סמכות שיפוט:

·              על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

·             לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 

 

   מדיניות פרטיות:

·       בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, האתר אוספת מידע מסוים אודות המכשיר בו נעשה שימוש באתר, ואנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, במיקום גיאוגרפי, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

·         לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

·         תפעולה התקין של האתר;

·         לנתח ולנהל את האתר באופן תקין;

·         שיפור שירות הלקוחות של האתר;

·        ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

·        המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את אתר או מי מטעמה, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

·       האתר או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

·       בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

·       בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

·        בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר ו/או העסקים בנוגע לשירותים אותם ההאתר מספקת;

·       ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

·        תפעולה של האתר ופיתוחה;

·       בכדי לבצע סקרים ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורכת מעת לעת.

·      האתר תהיה רשאית להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט פרטי אשראי ותעודות זהות), לרבות, במקרים הבאים:

·      נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

·       האתר ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

·      אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

·       על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמה;

·      שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

·    לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר;

·      ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

·      אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

·     בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·   אם האתר תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

·    חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייבת שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

 

 

   צרו קשר:

 האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: הנשיא יצחק בן צבי 167, הרצליה;

טלפון:   052-3896682;

או דוא”ל שכתובתו: merkabaoflight@gmail.com

 

 כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו

עדכון אחרון: דצמבר 2021

התחבר

This function has been disabled for מרכבת אור - Merkaba Of Light.